Acrotel Athena Pallas – Chalkidiki – Jempi Reizen (1)